top of page

Voorwaarden en regels bij deelname

Goed dat je wil doen aan het POWER EVENT 2023 van Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard! 

 

Op deze editie zijn een aantal voorwaarden/regels van toepassing:

 

 • Wij gaan er vanuit dat je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en dat je het inschrijfgeld betaalt. Als je toch niet mee wilt lopen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. Dit inschrijfgeld komt ten goede aan de opbrengst van het evenement. De bedoeling is dat iedere deelnemer of team zich laat sponsoren, zodat de opbrengst voor de goede doelen zo groot mogelijk wordt. 

 

 • Iedereen op het evenemententerrein volgt de aanwijzingen van de organisatie op. Als iemand zich niet aan het reglement houdt, mag de organisatie haar/hem/hen meteen van het evenemententerrein verwijderen of geen toegang geven tot het terrein.

 • Bij (te) grote drukte kan de organisatie besluiten dat je tijdelijk geen toegang krijgt tot het evenementen terrein.

 • De organisatie kan iedereen van 14 jaar of ouder vragen om een geldig legitimatiebewijs te laten zien. Heb je dat niet bij je, dan kan het zijn dat je het evenemententerrein moet verlaten.

 • Het evenement is rook- en drugsvrij. Hiermee stemt u toe om op het terrein NIET te roken of drugs te gebruiken.

 • Gebruik van alcohol tijdens het evenement is met mate toegestaan. Natuurlijk geldt de wettelijke regel van NIX18.

 • De organisatie mag van dit reglement afwijken indien nodig, in het belang van het evenement of de doelstelling van de stichting.

 • De organisatie mag het evenement aanpassen of zelfs afgelasten bij extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten. In dat geval vindt geen terugbetaling plaats aan deelnemers of leveranciers.

 • De organisatie, de Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard, is niet aansprakelijk voor vergoeding van eventuele door de deelnemer gemaakte kosten en is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens het evenement.

 • Schade die deelnemers aanbrengen aan geleend, gehuurd materiaal of eigendommen wordt verhaald op de betreffende deelnemer.

 • Deelname aan het Power Event geschiedt geheel op eigen risico. Wij gaan er vanuit dat je in een goede gezondheid verkeert en dat je er zelf voor zorgt dat je een voldoende lichamelijke conditie hebt om aan het evenement mee te kunnen doen. De stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die je eventueel mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Iedere deelnemer dient zelf desgewenst voor een afdoende verzekering te zorgen.

 • Wij bewaren de persoonlijke gegevens in een database die wij alleen gebruiken voor, door de stichting georganiseerde, evenementen. In eerste instantie voor informatievoorziening aan de deelnemer, maar ook voor werving om deel te nemen aan volgende activiteiten. De gegevens zullen niet worden doorverkocht aan derden voor commerciële doeleinden. 

 • De deelnemer beseft en gaat ermee akkoord dat de organisatie nieuwe en/of aanvullende maatregelen kan moeten nemen die de overheid de organisatie oplegt in verband met de bestrijding van het COVID-19 virus. De deelnemer accepteert deze nieuwe maatregelen ook als deze na haar/zijn inschrijving bekend zijn geworden en gaat zich er ook aan houden. Deze nieuwe maatregelen geven geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

 • Bij onverhoopte afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door Covid, vindt geen restitutie van de reeds gedoneerde gelden (inschrijfgelden en donaties) plaats. Deze gelden zullen als giften voor de goede doelen zoals aangegeven worden aangewend. Mocht er een mogelijkheid zijn om het evenement, eventueel in aangepaste vorm, na verschuiving in hetzelfde kalenderjaar plaats te laten vinden, dan worden de reeds gedoneerde gelden en inschrijvingen doorgeschoven naar die editie.

 • Verder wensen wij iedereen veel plezier met de voorbereiding op en deelname aan het Power Event 2023!.

 

Stichting Samen tegen Kanker Valkenswaard

bottom of page