top of page

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard. Een ieder die gebruik maakt van het evenement Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard- voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-provider en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.
 

Auteursrecht

Bij het betreden van het evenement geeft u toestemming dat er foto’s van u gemaakt kunnen worden. Deze kunnen gebruikt worden voor promotie, website etc.
Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Stichting Samen tegen kanker Valkenswaardtegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.
 

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard zal Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard gebruikt uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@samentegenkanker.com. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Voor deelname onder de 18 moet een toezichthouder aanwezig zijn, minimaal 21 jaar. Door de toezichthouder kan een jeugdteam meedoen. De toezichthouder brengt het jeugdteam op de hoogte van het gehele regelement. De toezichthouder is op de hoogte van de activiteiten van de teamleden. 

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing.

 

Verwijderen van content

Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

We Need Your Support Today!

bottom of page