top of page

Privacy statement

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door sponsors, donateurs, giftgevers, vrijwilligers, actiestarters, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard.

Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard is eigenaar van deze website en de via deze website verkregen data. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard bepaalt het doel waarvoor de data worden verwerkt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard de 'Verwerkingsverantwoordelijke' en de 'Verwerker'. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard is verplicht om adequate technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen.
 

Doel verwerking van uw Persoonsgegevens

Via de website Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard verwerkt Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard (Persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken en beheren van een actiepagina en tot stand brengen en uitvoeren van sponsoring, gift, donateurschap of crowdfunding.
  Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard legt gegevens vast zoals naam, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard in contact treedt of financieel bijdraagt aan doelstellingen van Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard als sponsor, donateur, collectant, actiestarter of deelnemer aan acties of evenementen.

 • Het informeren over activiteiten
  Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard houdt sponsors, donateurs, giftgevers, actiesten, deelnemers, vrijwilligers, 'vrienden' en andere geïnteresseerden op de hoogte van haar activiteiten via e-mail indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard zal u altijd voorafgaan toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard kan u in e-mailings ook om (financiële) steun vragen.

 • Het optimaliseren van de website en e-mail
  Om de inhoud van de e-mails van Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers. Op de website Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard worden ook cookies geplaats om de website te optimaliseren en om gerichte content aan te kunnen bieden. Zie voor meer informatie het Cookie Statement.
   

Wijze van verwerking van uw Persoonsgegevens

Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard verzamelt (en verwerkt daarmee) persoonsgegevens via verschillende formulieren op deze website . Wanneer u zich inschrijft voor deelname aan een evenement of een actie start, sponsort, donateur wordt of een gift doet kan Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard u om persoonsgegevens vragen. Dit doet Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard ook als u zich registreert voor het ontvangen van een (e-mail) nieuwsbrief, informatie opvraagt, informeert naar activiteiten, een vraag stelt of reageert op de website. Soms worden persoonsgegevens door Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard haar database up-to-date.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.


Beveiliging van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Via haar provider maakt Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op online formulieren invult worden encrypted verzonden. Gegevens van deelnemers, actiestarters, sponsors, donateurs, relaties, vrijwilligers, vrienden en andere belangstellenden worden in beveiligde systemen opgeslagen.
 

Bewaartermijn van uw Persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden te bereiken.
 

Uw gegevens

Indien u een donatie doet, een sponsorgift geeft of deelneemt aan een crowdfundingsactie (bijvoorbeeld: een eenmalige donatie of het bijdragen aan een crowdfunding of actie), verkrijgt de actiestarter/deelnemer die u sponsort respectievelijk de projectleider van de crowdfundingactie waar u de donatie voor gedaan heeft, inzage in uw contactgegevens en uw donatie. Uw gegevens worden dan uitsluitend gebruikt voor het informeren van de actiestarter, deelnemer respectievelijk projectleider, het sturen van een bedankje of om op de hoogte gehouden te worden van een campagne of actie. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt tegen deze verwerking van uw gegevens bezwaar maken bij Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard. De bepalingen zijn op deze verwerking van uw persoonsgegevens onverkort van toepassing.
 

Uw rechten

Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard en door haar ingeschakelde verwerkers respecteren uw rechten onder de AVG. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. In geval u een inlogaccount heeft voor deze website, kunt u, nadat u bent ingelogd, via het dashboard het overzicht van al uw persoonsgegevens zien die worden opgeslagen voor het gebruik van deze website. U kunt via het dashboard daarbij ons de opdracht geven deze gegevens te verwijderen. Indien u geen inlogaccount heeft, kunt u met ons contact opnemen om dit overzicht te verkrijgen, de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Indien u dit wenst kunt u eveneens uw gegevens ontvangen bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over de dienstverlening die Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard per e-mail, telefoon, post en/of SMS aan u toestuurt. U kunt uw verzoek om uw gegevens mee te kunnen nemen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens melden aan Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard via het e-mailadres: info@samentegenkanker.com. Ook als u andere vragen ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u die melden aan het eerder genoemde e-mailadres.

In het geval u Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard vraagt om uw gegevens uit haar database te wissen, zal Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard zal daar op een proportionele wijze op reageren. Is sommige gevallen kan er niet volledig voldaan worden aan het verzoek tot het wissen van uw gegevens. Bijvoorbeeld, omdat de Belastingdienst vereist dat overeenkomsten 7 jaar worden bewaard. Ook als u vraagt om niet meer door Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard te worden benaderd voor marketing doeleinden, zal Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard uw naam moeten onthouden om u van toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als aan uw verzoek tot het wissen van uw gegevens niet of niet volledig gehoor kan worden gegeven, dan informeert Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard u over de reden daarvan.
 

E-mail

Indien u zich voor een digitale nieuwsbrief op updates via e-mail heeft ingeschreven, bevat iedere e-mail een link waarmee u zich af kunt melden.
 

Autoriteit Persoonsgegevens

Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard helpt u graag als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard. Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van door Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (zie voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 

Vragen?

Voor vragen over ons Privacy Statement kunt u contact opnemen met ons via: info@samentegenkanker.com.

Stichting Samen tegen kanker Valkenswaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij raden u aan dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft

We Need Your Support Today!

bottom of page